Metruk Yapı İlanı

Metruk Yapı İlanı

10 Temmuz 2019 tarih ve 30827 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu

ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12. Maddesine göre, 3194 sayılı İmar Kanunun

düzenlenen 39. Maddesi; “ Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen

metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik

tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike

derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu

şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün

süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet

muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca

tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra: 4.7.2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü

geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan

kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı

% 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya

valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa

mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir. ” şeklindedir.

Bu kanun uyarınca bilgileri aşağıda yazılı olan şikâyete konu adresteki yapının kapıpencerelerinin sökülmüş ve metruk olduğundan bimekan şahıslar tarafından kullandığı, içerisine atılan

çöplerden dolayı koku ve çevre kirliliğine neden olduğu ve tedbir alınmasının gerektiği belediyemiz

Mail-i İnhidam birimi tarafından tespit edilmiştir.

Yapılan incelmede mülkiyet sahibinin hayatta olmadığı ve vefatından sonra intikal işlemlerinin

de yapılmadığı anlaşıldığından resmi tebligat işlemi için herhangi bir adres veya ilgili bilgisine

ulaşılamamıştır. Bahse konu yapı ile ilgili varsa kişi veya kişilerin ilan tarihini müteakiben 30 gün

içerisinde bakım-onarım veya yıkım işlemlerini tamamlayarak gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir.

Aksi takdirde 3194 sayılı imar kanununun 39. Maddesi hükümleri doğrultusunda işlemlerin

yürütüleceği ilanen tebliğ olunur.

Yapının Tapu Bilgileri : Serintepe Mahallesi 1111 ada 3 parsel

Yapı Adresi : Serintepe Mahallesi 60047. Sokak No:24

Mülkiyet Bilgileri : Ali oğlu Mehmet KAPLAN

Yapının Durumu: : Kullanılmıyor ve Metruk Durumda


HIZLI ERİŞİM