KAHRAMANMARAŞ İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA

T.C.
KAHRAMANMARAŞ
İCRA DAİRESİ
2019/6870 ESAS


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Kahramanmaraş İl, Onikişubat İlçe, 1943 Ada, 1 Parsel, KARAMANLI Mahalle/Köy, Arsa
Niteliğinde 1.007,79 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın 1/2 lik hissesi satışa çıkartılacaktır. imar
Durumu E: 1,30,Max. Kat: 4 katlı yapılaşma şartlarında konut alanındadır. Ayrıca parselin
bulunduğu imaradasıda T ( parsel 1500 metrekare den küçük ise E:0.,80 kullanılır) şartı
bulunmaktadır. Hali Hazır Durumu ve değeri;Gayrimenkul içerisinde değersiz bir yapının
bulunduğu boş arsadır. Arazi yapısı hafif eğimlidir.İnşaat yapmaya bir mahsuru yoktur. Konum
olarak talep edilen bölgededir.Su ve elektrik hizmetlerinden yararlanmaktadır. Hali hazırda
kullanılmamaktadır. Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.
Adresi : Abdulhamithan Mah 3034 Sok Onikişubat / KAHRAMANMARAŞ
Kıymeti : 755.842,50 TL KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 20/05/2022 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 15/06/2022 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : İcra Dairesi İhale Salonu - adres: İsmetpaşa Mah.Azerbaycan Bulv.
Büyükşehir Belediye Binası Yanı Kahramanmaraş Adliyesi Ek Hizmet Binası, 1.Kat.
Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma
gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da
malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış
talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi(nakit
memleket parası TL)veya bu miktar kadar banka teminat mektubu ( şartsız, kesin ve süresiz)
vermeleri lâzımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 Sayılı Kanunun
1.maddesine göre “ Döviz” teminat olarak kabul edilemez. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. İhaleye itiraz vaki olması halinde dahi, (alacağına
tekabül eden satış bedelini müşteri sıfatıyla ödemekte imtina suretiyle alacaklıya ihale yapılmamış
olması şartı ile ) satış bedeli nakten icra veznesine yatırılır(İİK.md..134/4). Tellâliye resmi
borçluya ait olup satış bedelinden ödenir, damga vergisi, tapu harç ve masrafları ile Katma Değer
Vergisi,net 150 M2’ye kadar olan meskenlerde %1 ,mesken olmasına rağmen iş yeri olarak
kullanılmış dairelerde, metruk durumda olan binalarda, tarla, bina , han , otel ve arsalarda %18
olarak KDV alıcıya aittir. Tahliye ve teslim giderleri öncelikle müşteri tarafından ödenir, Birikmiş
Emlak Vergisi,cezaları ve ferileri ile tapu satım harcı satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç
bırakılacaktır.
4- İhaleye iştirak edenlerin icra satış dosyası, tapu kaydı, şartname, ilan ve tebligatları
incelemek suretiyle ihaleye katıldığını kabul ettiği, Satılacak taşınmazın Tapu Kaydında varsa;
taşınmazın bütünleyici parçalarının (MK.Md.684,862) taşınmazın eklentilerinin (MK.Md.686,862)
hukuki semerelerin (MK.md.879) Taşınmazın birleştirilmesi durumunun (MK.Md. 859) İİK. 128
md.ye göre Taşınmazın mükellefiyetlerinin (intifa hakkı MK.nun 794, oturma hakkı MK.md.823
üst hakkı MK. Md. 834 kaynak hakkı MK.Md.837 irtifak hakları MK.Md. 838, kaydi hayatla
ölünceye kadar bakma akdi Bk.md. 507 ) mükellefiyetleri nazara aldığı kabul edilir.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti
ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. iki İhale arasındaki farktan ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- İİK.nun 127.maddesi gereğince ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın
tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerin tapuda kayıtlı adresleri varsa o adreslerine tebliğ olunur.
Adresin tapu da kayıtlı olmaması halinde varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri
olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazete de veya elektronik
ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer, işbu ilan tebligat yapılması gerekip de tebligat
yapılamayanlara ilanen tebliğ yerine geçerlidir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/6870 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur.15/03/2022

Kübra AKAR
İcra Müdür Yardımcısı
267345


HIZLI ERİŞİM